Nadzory inwestorskie

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całością procesu inwestycyjnego w tym robót wykonawczych związanych z budową.

Zakres czynności wchodzący w zakres nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010 Dz. U. Nr 243 , poz. 1623 ze zm.):

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych.

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Do prowadzenie nadzorów kierowani są najlepsi specjaliści, legitymujący się długoletnim doświadczeniem, fachową wiedzą i wszelkimi wymaganymi uprawnieniami zawodowymi, umożliwiającymi pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie.

Koszt naszych usług jest ustalany każdorazowo w trybie negocjacji, po określeniu zakresu wymaganych prac i zwykle jest konkurencyjny do innych znanych nam ofert renomowanych firm krajowych i zagranicznych.

Czynności obejmujące zakres Nadzoru Inwestorskiego mogą być dodatkowo rozszerzone po uzgodnieniu z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Rozszerzony zakres zostanie przedstawiony zainteresowanym  w trakcie uzgadniania warunków i zakresu Nadzoru Inwestorskiego.

 
Copyright © 2023 International Business Consulting Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

International Business Consulting Company Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8/2261, 00-613 Warszawa
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000494734, NIP 7010410708, REGON: 147071552
Kapitał zakładowy 50 000 zł.
Tel: +48 22 625 16 55